top of page

Regulamin sprzedaży w portalu Piosenka Plus

 

§ 1 Definicje 

 

Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 

 

a) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów w Portalu,

 

b) Portal – portal piosenka-plus.com, działający pod domenami: www.piosenka-plus.com, www.piosenka.plus prowadzony przez Operatora,

 

c) Operator – PIOSENKA PLUS SP Z O.O. (KRS: 0000375474, NIP: 7543027194, REGON: 160382428)

 

d) Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Portalu,

 

e) Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia,

 

f) Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu,

 

g) Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej wydrukowany na specjalnym papierze z odpowiednimi zabezpieczeniami,

 

h) Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej,

 

i) Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy,

 

j) Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane w Portalu z określeniem formy Biletów, sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o ewentualnym zamówieniu Towarów związanych z Wydarzeniem,

 

k) Towary – książki, płyty DVD lub Blu-Ray lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub artystą biorącym udział w Wydarzeniu, 

 

l) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). 

  

§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu 

 

1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu.

 

2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania Rezerwacji.

 

4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywana jest Rezerwacja. 

 

§ 3 Proces zakupu Biletów i Towarów 

 

1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów i Towarów Klient: 

 

a)  dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej w Portalu,

 

b)  dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,

 

c)  podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,

 

d)  potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Portalu,

 

e)  może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i Wydarzeniach na wskazany adres poczty elektronicznej,

 

f)  wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,

 

g)  w przypadku Blankietów Biletowych oraz Towarów podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,

 

h)  wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu,

 

i)  jeżeli dla danego Wydarzenia dostępne są Towary ich listę Klient widzi pod opisanymi wyżej danymi i może dodać je do Rezerwacji. 

 

2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.

 

3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.

 

5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności. 

 

6. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji oraz Regulamin.

 

7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.

 

8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza Bilety i Towary do Klienta zgodnie z § 6. 

 

9. Organizator Wydarzenia przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji i zakupu Biletu (w celu wykonania zawartej umowy) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Administratorem tych danych osobowych jest Organizator Wydarzenia.

 

§ 4 Forma Biletów 

 

1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF.

 

2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji. 

 

3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).

 

4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania. 

§ 5 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów 

 

1. Dostępne są następujące formy dostawy: 

 

a)  dla Blankietów Biletowych wraz z Towarami: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną oraz za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich, 

 

b)  dla Blankietów Biletowych bez Towarów: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich oraz do odbioru od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu,

 

c) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c).

 

2. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.

 

3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów i Towarów zgodnie z § 3 ust. 1 lit. f).

 

4. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące: 

 

a)  w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych, 

 

b)  w przypadku Blankietów Biletowych i Towarów dostarczanych za pośrednictwem podmiotu strona 3 z 4 wersja z dn. 2014-12-25 świadczącego usługi przesyłek kurierskich: minimum 1 a maksimum 2 dni robocze, 

 

c)  w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z §5.

 

5. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty. 

 

6. W przypadku Biletów PDF Operator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c) odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie. 

 

7. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 3. 

 

8. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Operatorowi zgodnie z § 8. 

 

9. W przypadku odbioru Blankietów Biletowych od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu Klient musi: 

 

a) znać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby dokonującej Rezerwacji podane zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c), lub 

 

b) posiadać potwierdzenie Rezerwacji oznaczone jako pokwitowanie, które wymieniane jest na Blankiety Biletowe. 

 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji oraz możliwości odbioru Blankietów Biletowych przed Wydarzeniem. 

 

§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty 

 

1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.

 

2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy. 

 

3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.

 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Operator Portalu dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni roboczych (w okresie pandemii według ustawy czas może się wydłużyć), w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację. 

 

§ 8 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej info@piosenka-plus.pl

2. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora. 

 

3. W przypadku, o którym mowa ust. 2, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony
i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora.

 

4. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 7 ust. 4. 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

 

§ 9 Postanowienia dotyczące Towarów 

 

1. Operator zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad.

 

2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny tylko w zakresie Towarów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

3. Prawo, o którym mowa powyżej nie dotyczy Towarów będących nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, których opakowanie ochronne zostało otwarte po dostarczeniu, zgodnie z art. 38 pkt 9 Ustawy. 

 

4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia Operatorowi wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną do: PIOSENKA PLUS SP Z O.O. (KRS: 0000375474, NIP: 7543027194, REGON: 160382428), email: info@piosenka-plus.pl

 

5. Wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej dostępny jest w Portalu, jednak jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.

 

6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane środki dotyczące tej umowy, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

8. Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 

9. Klient w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem środków w związku z odstąpieniem od umowy.

 

10. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

11. Klient odsyła lub przekazuje rzecz do PIOSENKA PLUS SP Z O.O. (KRS: 0000375474, NIP: 7543027194, REGON: 160382428) ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice, Polska tel.: +48 77 888 13 85, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy.

 

12. Termin, o którym mowa w ust. 11 jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

13. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Operatorowi.

 

14. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

§ 10 Wymagania w zakresie używanej przeglądarki internetowej 

 

Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL. 

 

§ 11 Pozostałe postanowienia 

 

1. Operator świadczy dla Klienta usługi nieodpłatne takie jak: 

 

a)  wysyłka newslettera informacyjnego o Wydarzeniach, jeżeli Klient wyrazi taką wolę zgodnie z § 3 ust.

1 lit. e 

 

b)  umożliwienie zamieszczania w Portalu recenzji lub opinii o Wydarzeniach. 

 

2. Klient w przypadku umieszczania recenzji lub opinii o Wydarzeniach dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania oraz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, nie są sprzeczne z prawem i wyraża zgodę na ich ewentualne opracowanie lub zmianę przez Operatora.

 

3. W przypadku gdy Klient, inna osoba lub podmiot uzna, iż treść dostępna w Portalu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, powinien poinformować o tym niezwłocznie Operatora, a Operator Portalu po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne kroki mające na celu usunięcie
z Portalu treści będących przyczyną naruszenia.

 

4. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów lub inne osoby treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie ust. 3 powyżej.

 

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania Organizatorów, w szczególności za odwołane lub opóźnione Wydarzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 7.

 

7. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie. 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2022 r.

bottom of page